ORDNINGSREGLER

För Bostadsrättsföreningen Ejdern.

Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Nedladdningsbart dokument finns under fliken fakta om föreningen! Klicka här så kommer du dit.

Ansvar för ordningen
Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de eventuella beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågorna.

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen. Alla är i princip skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har Du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan Du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

För vem gäller reglerna
Ordningsreglerna gäller inte bara Dig som bostadsrättshavare. Även familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt Dig i lägenheten. Ordningsreglerna gäller också för eventuella andrahandshyresgäster. Om föreningen har egna hyresgäster gäller reglerna även dem.

Vad händer om ordningsreglerna inte följs
Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om Du skall få bo kvar. Förseelser, som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar, kan inte leda till uppsägning.

Först måste styrelsen anmana den som bryter mot reglerna att följa dessa. Därefter, och om medlemmen eller hyresgästen trots anmaningen inte följer reglerna, kan det blir fråga om uppsägning.

Har Du frågor
Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

1. Om allmän aktsamhet
a) Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.
b) Om akut skada inträffar i huset tag i första hand kontakt med vicevärden ( eller någon i styrelsen) enligt anslag i trappuppgångarna.
c) För kommens hyresgäster gäller att om skadan inte är akut (typ utströmmande vatten, hisstopp, krånglande maskiner i tvättstugan eller dyl) skall kontakt l tas med Riksbyggen som är förvaltare för dessa lägenheter.

2. Om säkerhet
a) Kontrollera att ytterporten i fastigheten går i lås efter in- och utpassering.
b) Släpp inte in någon okänd person i fastigheten. Var särskilt vaksam om portkoden.
c) Lämna inte vinds- eller källardörrar olåsta.
d) Var försiktig med eld.
e) Din lägenhet skall vara utrustad med brandvarnare. Se till att minst en brandvarnare finns och tänk på att byta batteri.
f) Meddela grannar eller styrelsen om Du är bortrest under en längre tid.

3. Om gemensamma kostnader
Var sparsam med varmvatten och lämna inte vatten rinnande i onödan. Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen. Byt kranpackning när vatten står och droppar. Kostnader för vatten och el betalas av alla bostadsrättshavare gemensamt.

4. Balkonger, altaner
Balkonger/altaner får inte användas för
a) permanent förvaring av föremål som inte hör till normal balkongmöblering.
b) skakning av mattor, sängkläder mm.
c) grillning (det går däremot bra på vår gemensamma gård!)

Placera blomlådor innanför balkongräcket.
För inglasning av balkong krävs tillstånd av föreningen dvs styrelsen samt bygglov.

5. Mattpiskning
För piskning och vädring av mattor, sängkläder m m finns piskställning på gården.

6. Matning av fåglar
Matning av fåglar är inte tillåten inom fastigheten på grund av att matrester riskerar att locka till sig råttor eller andra skadedjur.

7. Tvättstuga
Föreningen har totalt två tvättstugor, belägna i fastigheten Skolgatan 20. Bokningschema och särskilda ordningsregler finns anslagna i tvättstugan.

OBS! Grövre mattor( gång/hall ) får inte får tvättas i tvättmaskiner avsedda för hushållstvätt.

8. Cyklar, mopeder, barnvagnar, rullatorer
Cyklar och mopeder ska förvaras i cykelrummen , eller på gården i cykelställen och inte ställas utanför portarna. Barnvagnar och rullatorer får inte placeras i entréerna.

9. Gården
a) Föräldrar ansvarar för att barnens leksaker, cyklar mm samlas ihop efter dagens slut och tas in.
b) Var aktsam om gräsmattan! Fotbollsspel och annat spel som sliter på gräsmattan punktvis är inte tillåtet. Kasta inte boll mot soprumsdörrarna eller väggarna eftersom det är mycket störande för de boende
c) Gården får användas för privata arrangemang. Glöm inte att i förväg informera grannarna. Tänk också på att ljudnivån blir hög på gården. Så flytta gärna festen inomhus om timmen är sen.

Parkering är förbjuden på gården ( förutom för fordon med p-plats eller tillstånd) endast i – och urlastning är tillåten

10. Avfallshantering, el-avfall, kemiska produkter

a) Föreningen källsorterar avfallet; markerade kärl för olika avfallsprodukter finns placerade i de olika soprummen enligt nedan .
Glas i 20 C
Pappersförpackningar i 20 B, 4A och 35 C Kartonger och övrigt emballage ska vikas ihop eller tas isär för att spara utrymme; föreningen betalar för varje tömning.
Plast i 20 A
Tidningar och glödlampor i 18 A
Metall i 4 B.
Komposterbart i alla soprum

b) Sopnedkastet får endast användas för brännbart hushållsavfall. Se till att soppåsarna är väl förslutna. Pressa inte ner överfulla påsar då dessa lätt fastnar i trumman.

11. Källare och vind

På vind och i källare får förvaras personliga tillhörigheter endast på avsedd plats. Gångarna ska hållas fria från saker och får inte belamras. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom på vind och i källare.

12. Parabolantenn
Det är inte tillåtet att utan styrelsens tillstånd sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn på fasad eller balkongräcke.

13. Husdjur

Innehavare av husdjur ska övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten. Det är inte tillåtet att rasta hundar på gården!

14. Störningar
För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar! Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd från lägenheten. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som t ex i trapphus, hiss och tvättstuga.

Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa vardagar från kl 22 på kvällen till kl 7 på morgonen. Man bör därför undvika att köra tvätt- och diskmaskiner under denna tid. Har Du fest så informera gärna grannarna i god tid innan, om Du tror att Du stör.

15. Andrahandsuthyrning
Uthyrning i andra hand kräver styrelsens samtycke. Begäran om samtycke ska vara skriftlig och innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem som ska hyra lägenheten. Andrahandsuthyrningar är inte något som föreningen uppmuntrar.

16. Lägenhetsunderhåll
Bostadsrättshavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och som ska underhållas framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder måste Du se till att det repareras.

Det är särskilt viktigt att Du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas.

En särskild bostadsrättsförsäkring kan vara ett bra skydd om olyckan är framme.

17. Förändringar i lägenheten

Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, t ex om Du vill ta ner en vägg, dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också behövas bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. Kontakta alltid styrelsen innan Du sätter igång! Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när Du utför bullerstörande arbeten i lägenheten. Dessa bör i första hand utföras under dagtid! Använd gärna professionella hantverkare. Fritidsrustande är inte trevligt för de kringboende (dvs kväller och helger) och bör undvikas eftersom vi alla har ansvar för att miljön i föreningen förblir lugn och trivsam.

18. Rökning
Rökning är inte tillåten i i föreningens allmänna utrymmen (trappuppgångar, hissar, tvättstuga, källare, uthyrningsrum, festlokal etc)

19. Om Du tänker flytta
Fråga styrelsen vilka rutiner som gäller vid överlåtelse. Tänk på att den som övertar Din lägenhet också ska godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får äga rum. Tag därför reda på vad som krävs för att få medlemskap. Tillsammans med en ansökan om medlemskap ska även ett exemplar av överlåtelseavtalet lämnas till styrelsen.

Lämna gärna kvar dessa ordningsregler till den som övertar Din lägenhet!

Utöver dessa ordningsregler gäller föreningens stadgar.

Dessa ordningsregler har beslutats av styrelsen den 19 januari 2011 att gälla fr o m den 1 februari 2011 (ersätter äldre versioner).